Gemeenschapsruimtes spelen een belangrijke rol in duurzame wijken, waarbij sociale cohesie en gemeenschapsvorming centraal staan. Deze ruimtes, zoals buurtcentra en ontmoetingsplekken, zijn essentieel voor het creëren van een hechte gemeenschap en het bevorderen van samenwerking en interactie tussen bewoners.

In Nederland zijn er steeds meer ecologische woonwijken en ecodorpen waarbij duurzaamheid en gemeenschapsvorming belangrijke uitgangspunten zijn. Actieve bewonersparticipatie speelt hierbij een cruciale rol, en de meeste projecten hebben een lange wachtlijst.

Door het bieden van gemeenschapsruimtes, zoals buurtcentra en ontmoetingsplekken, worden duurzame wijken versterkt en ontstaat er een hechte gemeenschap waarin bewoners zich verbonden voelen. Deze gemeenschapsruimtes bieden de mogelijkheid voor bewoners om elkaar te ontmoeten, activiteiten te organiseren en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen. Hierdoor wordt niet alleen de leefbaarheid van de wijk verbeterd, maar ook de individuele welzijn van de bewoners.

Lees verder voor meer informatie over het belang van gemeenschapsvorming in duurzame wijken, de ontwikkeling van duurzame woonwijken en ecodorpen in Nederland, en de rol van gemeenschapsruimtes in duurzame wijkcontracten.

Het belang van gemeenschapsvorming in duurzame wijken

In duurzame wijken is gemeenschapsvorming een essentieel aspect. Het draagt bij aan de sociale cohesie en het welzijn van de bewoners. Gemeenschapsvorming zorgt voor een hechte gemeenschap waarin mensen elkaar kennen, betrokken zijn bij elkaars welzijn en samenwerken aan gemeenschappelijke doelen.

Dit kan worden bereikt door het creëren van gemeenschapsruimtes zoals buurthuizen, ontmoetingsplekken en buurtcentra waar bewoners kunnen samenkomen, activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ontmoeten. Deze ruimtes bieden een plek voor sociale interactie, het delen van kennis en ervaringen, en het opbouwen van relaties met medebewoners. Ze vormen het hart van de gemeenschap en bevorderen de onderlinge verbondenheid.

Bewonersparticipatie speelt een cruciale rol bij gemeenschapsvorming. Door bewoners actief te betrekken bij de planning en besluitvorming rondom gemeenschapsruimtes, ontstaat er een gevoel van eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Hierdoor voelen bewoners zich meer betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de ruimtes, wat bijdraagt aan een sterkere gemeenschap.

“Gemeenschapsvorming in duurzame wijken bevordert de sociale cohesie en het welzijn van de bewoners. Het creëren van gemeenschapsruimtes en het betrekken van bewoners bij de ontwikkeling ervan zijn essentiële elementen voor het versterken van de gemeenschap.”

Door het belang van gemeenschapsvorming te erkennen en te investeren in gemeenschapsruimtes en bewonersparticipatie, kunnen duurzame wijken een plek worden waar mensen graag willen wonen, samenwerken en zich betrokken voelen. Dit draagt niet alleen bij aan een betere leefomgeving, maar ook aan de veerkracht en duurzaamheid van de gemeenschap als geheel.

Gemeenschapsvorming in duurzame wijken:

Gemeenschap Sociale Cohesie Bewonersparticipatie
Hechte gemeenschap Versterking van sociale banden Actieve betrokkenheid
Onderlinge verbondenheid Samenwerking en solidariteit Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Sociale interactie Deelname aan gemeenschapsactiviteiten Samen beslissen en plannen

Deze kenmerken van gemeenschapsvorming in duurzame wijken dragen bij aan een harmonieuze en leefbare omgeving waarin bewoners zich thuis voelen, elkaar kunnen ondersteunen en samen kunnen werken aan een duurzame toekomst.

Gemeenschapsvorming in duurzame wijken

Duurzame woonwijken en ecodorpen in Nederland

Nederland kent steeds meer duurzame woonwijken en ecodorpen waarbij zowel duurzaamheid als gemeenschapsvorming een belangrijke rol spelen. Deze projecten worden vaak gestart door bewonersinitiatieven en hebben als doel om een duurzame en sociale leefomgeving te creëren. Voorbeelden van gerealiseerde ecologische buurten en wijken in Nederland zijn onder andere Ecowijk De Woongaard in Serooskerke, Woonbuurt STEK in De Groote Wielen, en Ecodorp Zuiderveld in Nijmegen-Noord. Deze projecten zijn succesvol in het bevorderen van gemeenschapsvorming en het bieden van duurzame woningen en voorzieningen.

“Duurzame woonwijken en ecodorpen zijn een belangrijk onderdeel van de transitie naar een duurzamere samenleving. Het zijn initiatieven waarbij bewoners zelf betrokken zijn bij het vormgeven van hun leefomgeving en het streven naar ecologische en sociale duurzaamheid.”

Deze duurzame woonwijken en ecodorpen dienen als inspiratiebron voor andere gemeenschappen en wijken die ook de stap willen zetten naar een duurzamere leefomgeving. Bewonersinitiatieven spelen een cruciale rol in het succes van deze projecten, waarbij de betrokkenheid en inzet van de bewoners essentieel is voor het realiseren van de doelstellingen.

Voorbeelden van duurzame woonwijken en ecodorpen in Nederland

In Nederland zijn er verschillende gerealiseerde projecten die laten zien hoe duurzame woonwijken en ecodorpen kunnen bijdragen aan een leefbare en gemeenschapsgerichte omgeving. Hieronder volgen enkele voorbeelden:

Project Locatie
Ecowijk De Woongaard Serooskerke
Woonbuurt STEK De Groote Wielen
Ecodorp Zuiderveld Nijmegen-Noord

Deze projecten hebben gemeenschapsvorming hoog in het vaandel staan en bieden duurzame oplossingen op gebieden zoals energie, wonen en mobiliteit. De bewoners worden actief betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de woonwijken en ecodorpen, waardoor er een sterke onderlinge band ontstaat en duurzaamheid hand in hand gaat met sociale cohesie.

Deze voorbeelden laten zien dat duurzame woonwijken en ecodorpen niet alleen bijdragen aan een beter milieu, maar ook aan het welzijn en de verbondenheid van de bewoners. Het is een manier om op lokaal niveau invulling te geven aan de mondiale uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.

Duurzame woonwijken en ecodorpen in Nederland

Deze afbeelding illustreert de diversiteit en creativiteit van duurzame woonwijken en ecodorpen in Nederland. Elk project heeft zijn eigen unieke kenmerken en draagt bij aan een duurzamere toekomst voor zowel de bewoners als de samenleving als geheel.

Ecodorpen als internationaal concept

Ecodorpen zijn een internationaal concept dat draait om duurzaam wonen en gemeenschapsvorming. In deze ecologische woonwijken komen verschillende aspecten samen, zoals economie, ecologie, sociaal en cultureel. Wereldwijd zijn er al vele ecodorpen gerealiseerd, en ook in Nederland groeit het aantal initiatieven op dit gebied.

Een belangrijk internationaal netwerk dat informatie en inspiratie biedt voor de ontwikkeling van ecodorpen is het Global Ecovillage Network. Dit netwerk verbindt ecodorp-projecten over de hele wereld en stimuleert de uitwisseling van kennis en ervaringen.

In Nederland zijn er verschillende initiatieven die werken aan duurzame en sociale leefgemeenschappen. Voorbeelden hiervan zijn Ecodorp Bergen, Ecodorp Boekel en Ecodorp Zuiderveld. Deze ecodorpen hebben als doel om op een alternatieve manier van leven te voorzien, waarbij duurzaamheid en gemeenschapsvorming centraal staan.

“Ecodorpen bieden een alternatieve manier van leven waarin economie, ecologie, sociaal en cultureel samenkomen.”

Ecodorpen zijn gericht op het creëren van een duurzame en sociale leefomgeving, waarin bewoners samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Ze streven naar zelfvoorzienendheid, een laag ecologisch footprint en gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen. Door bewust te leven en samen te werken, proberen ecodorp-initiatieven bij te dragen aan een meer duurzame en verbonden samenleving.

Ecodorpen

Ecodorpen zijn niet alleen een lokaal fenomeen, maar ook een internationaal concept dat steeds meer erkenning krijgt. Ze vormen inspiratiebronnen voor andere landen en dragen bij aan de ontwikkeling van duurzaam wonen en gemeenschapsvorming wereldwijd.

Nieuwe ecowijken en -dorpen in ontwikkeling

Naast de gerealiseerde ecowijken en ecodorpen zijn er ook talloze nieuwe projecten in ontwikkeling doorheen Nederland. Deze initiatieven zijn gericht op duurzaam wonen en gemeenschapsvorming, waarbij bewonersparticipatie een centrale rol speelt. Enkele voorbeelden van toekomstige ecowijken en -dorpen zijn:

  • Ecohof Noorderveer in Wormerveer
  • Ecodorp Wageningen/De Beuk in Wageningen
  • Buurtschap ter Veld in Eindhoven-Noord

Deze projecten streven ernaar duurzame woningen en voorzieningen te creëren waar bewoners actief kunnen deelnemen en bijdragen aan de leefbaarheid van de gemeenschap. Bewoners worden aangemoedigd om deel te nemen aan de planning en besluitvorming, waardoor zij een directe invloed hebben op de ontwikkeling van hun ideale woonomgeving. Met deze initiatieven wordt gestreefd naar een evenwichtige combinatie van duurzaamheid, gemeenschapszin en comfort voor alle bewoners.

Nieuwe ecowijken en -dorpen in ontwikkeling

Voorbeeld Ecowijk Noorderveer in Wormerveer

“Ons doel is om een innovatieve ecowijk te creëren waarin duurzaamheid en gemeenschap centraal staan. Bewoners hebben inspraak in het ontwerp van hun eigen woningen en de gemeenschappelijke ruimtes. Samen werken we aan een gezonde en groene leefomgeving voor alle bewoners.”

Voorbeeld Ecodorp Wageningen/De Beuk in Wageningen

“Als ecodorp-initiatief streven we naar een duurzaam en zelfvoorzienend dorp waar bewoners hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. We hebben een sterke focus op bewonersparticipatie en creëren gemeenschapsruimtes waarin samenkomen, delen en leren centraal staan.”

Voorbeeld Buurtschap ter Veld in Eindhoven-Noord

“Onze visie is om een levendige buurt te creëren waarin duurzaamheid en sociale interactie hand in hand gaan. Bewoners hebben volledige zeggenschap over de ontwikkeling van de wijk en werken samen aan de realisatie van duurzame woningen, gedeelde faciliteiten en groene ruimtes voor ontspanning en ontmoeting.”

Deze nieuwe ecowijken en -dorpen bieden bewoners de mogelijkheid om te wonen in een duurzame leefomgeving die aansluit bij hun waarden en behoeften. Door bewonersparticipatie te bevorderen, ontstaat er een hechte gemeenschap waarin samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid centraal staan. Met deze ontwikkelingen wordt Nederland steeds groener en milieubewuster, en wordt duurzaam wonen voor steeds meer mensen een toegankelijke realiteit.

De rol van gemeenschapsruimtes in duurzame wijkcontracten

Duurzame wijkcontracten spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van duurzame wijken en het bevorderen van gemeenschapsvorming. In het Brussels gewest worden regelmatig nieuwe duurzame wijkcontracten geselecteerd, waarbij specifiek gekeken wordt naar de uitdagingen die tijdens de gezondheidscrisis naar voren zijn gekomen. Gemeenschapsruimtes worden hierbij gezien als essentiële onderdelen om de sociale cohesie te versterken en de leefbaarheid van wijken te verbeteren.

Recentelijk zijn er drie nieuwe laureaten geselecteerd in Brussel-stad, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek, die subsidie ontvangen voor de ontwikkeling van hun basisprogramma en uitvoeringsfase.

duurzame wijkcontracten

Inzetten op gemeenschapsruimtes

Duurzame wijkcontracten richten zich op het transformeren en verbeteren van wijken, met specifieke aandacht voor duurzaamheid en sociale cohesie. Gemeenschapsruimtes, zoals buurthuizen en ontmoetingscentra, spelen een cruciale rol bij het bevorderen van interactie en samenwerking tussen bewoners. Ze bieden een fysieke plek waar mensen samenkomen, activiteiten organiseren en sociale banden kunnen versterken. Deze gemeenschapsruimtes zijn essentieel voor het creëren van een hechte gemeenschap waarin mensen elkaar kennen en ondersteunen.

Door te investeren in gemeenschapsruimtes in duurzame wijkcontracten wordt niet alleen de leefbaarheid van wijken verbeterd, maar wordt ook de sociale cohesie versterkt. Bewoners hebben een centrale rol in het ontwikkelen en beheren van deze ruimtes, waardoor ze zich meer betrokken voelen bij hun wijk en elkaar beter leren kennen. Het bevorderen van gemeenschapsvorming draagt bij aan het welzijn en de veerkracht van bewoners, waardoor duurzame wijken echt tot bloei kunnen komen.

Laureaten van duurzame wijkcontracten

De recent geselecteerde laureaten van de duurzame wijkcontracten in Brussel-stad, Koekelberg en Sint-Jans-Molenbeek hebben ambitieuze plannen om gemeenschapsruimtes te ontwikkelen en te verbeteren. In Brussel-stad gaat het project “Helihaven-Antwerpen” zich richten op de renovatie van het Fabriekspaleis, dat zal dienen als een multifunctionele ruimte voor de buurt. In Koekelberg zal het project “Jacquet” een voormalige woning omvormen tot een buurthuis. En in Sint-Jans-Molenbeek zal het project “Zwarte Vijvers” een ontmoetingsruimte creëren waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen organiseren.

Deze laureaten krijgen subsidie om hun plannen te realiseren en bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame wijken en het versterken van de sociale cohesie. Door te investeren in gemeenschapsruimtes in het kader van duurzame wijkcontracten zetten ze een belangrijke stap naar het creëren van sterke en veerkrachtige wijken in Brussel.

Laureaten van de Duurzame Wijkcontracten

In het Brussels gewest worden regelmatig nieuwe laureaten geselecteerd voor de Duurzame Wijkcontracten. Deze laureaten ontvangen subsidie voor de ontwikkeling en uitvoering van projecten gericht op het versterken van duurzame wijken en het bevorderen van gemeenschapsvorming. Onlangs zijn er drie laureaten geselecteerd in Brussel-stad, Koekelberg en Molenbeek. Dit zijn “Helihaven-Antwerpen” in Brussel-stad, “Jacquet” in Koekelberg en “Zwarte Vijvers” in Molenbeek. Deze projecten hebben als doel de leefbaarheid van de wijken te verbeteren door middel van het upgraden van gemeenschapsruimtes en het betrekken van bewoners, met name jongeren.

Geselecteerde Laureaten voor de Duurzame Wijkcontracten:

Laureaat Locatie
Helihaven-Antwerpen Brussel-stad
Jacquet Koekelberg
Zwarte Vijvers Molenbeek

Deze laureaten zullen de subsidie gebruiken om de gemeenschapsruimtes in hun wijken te verbeteren en zo de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten. Door bewoners, met name jongeren, actief te betrekken in de ontwikkeling en uitvoering van de projecten, streven de laureaten ernaar om een gemeenschap te creëren waarin iedereen zich betrokken en thuis voelt.

Toekomstige ontwikkelingen in de duurzame wijken

Naast de selectie van nieuwe laureaten voor de Duurzame Wijkcontracten zijn er ook andere boeiende ontwikkelingen op komst in de duurzame wijken van Brussel. Er worden verschillende initiatieven en projecten ontwikkeld die gericht zijn op het verbeteren van de leefbaarheid en het bevorderen van gemeenschapsvorming in de wijken. Een belangrijk aspect van deze ontwikkelingen is de creatie van nieuwe gemeenschapsruimtes waar bewoners samenkomen en interactie hebben.

Het betrekken van bewoners bij de planning en besluitvorming van deze projecten is van groot belang. Participatie van de gemeenschap zorgt ervoor dat de behoeften en wensen van bewoners worden meegenomen en dat de gemeenschapsruimtes goed aansluiten bij de lokale context.

“Het creëren van sterke gemeenschappen in duurzame wijken vraagt om een holistische benadering en betrokkenheid van alle stakeholders, inclusief de bewoners zelf.”

Subsidies voor toekomstige ontwikkelingen

Om deze toekomstige ontwikkelingen te stimuleren en te ondersteunen, spelen subsidies een cruciale rol. Overheden en andere instanties verstrekken subsidies om duurzame wijken en gemeenschapsruimtes te bevorderen. In Brussel worden subsidies beschikbaar gesteld voor projecten die zich richten op de ontwikkeling en verbetering van gemeenschapsruimtes en het versterken van de sociale cohesie.

Met deze subsidies kunnen nieuwe gemeenschapsruimtes worden gecreëerd en bestaande ruimtes worden verbeterd. Ook het organiseren van activiteiten en evenementen die de gemeenschapsvorming bevorderen, kan met behulp van deze subsidies worden gefinancierd.

Toekomstige ontwikkelingen

In de toekomst kunnen we meer gemeenschapsruimtes verwachten in de duurzame wijken van Brussel. Deze ruimtes zullen dienen als ontmoetingsplekken waar bewoners samen kunnen komen, activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ondersteunen. Ze zullen een belangrijke rol spelen bij het versterken van de gemeenschapsvorming en het creëren van een sterke en veerkrachtige gemeenschap.

Gemeenschapsruimte Locatie
Buurtcentrum De Wijk Brussel-stad
Ontmoetingspunt De Verbinding Koekelberg
Gemeenschapshuis Het Samenspel Sint-Jans-Molenbeek

Deze gemeenschapsruimtes zullen een diversiteit aan activiteiten en diensten aanbieden, waaronder culturele evenementen, educatieve programma’s en sociale ondersteuning. Ze zullen een belangrijk middelpunt vormen voor de bewoners en bijdragen aan de leefbaarheid en verbondenheid van de duurzame wijken in Brussel.

Uitdagingen in de huidige gezondheidscrisis

De huidige gezondheidscrisis heeft verschillende uitdagingen naar voren gebracht op het gebied van sociale cohesie en gemeenschapsvorming in duurzame wijken. Het belang van gemeenschapsruimtes is nog groter geworden, aangezien het contact tussen bewoners beperkt is en sociale isolatie kan toenemen. Gemeenschapsruimtes spelen een cruciale rol in het bieden van een plek waar bewoners veilig kunnen samenkomen, activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ondersteunen. Het is belangrijk om ook tijdens deze crisis te blijven investeren in de ontwikkeling en het behoud van gemeenschapsruimtes om de sociale cohesie te versterken.

Uitdagingen in de gezondheidscrisis Impact op duurzame wijken
Sociale isolatie Sociale cohesie kan afnemen doordat bewoners minder contact hebben en zich geïsoleerd kunnen voelen.
Beperkt contact Het contact tussen bewoners is beperkt, waardoor gezamenlijke activiteiten en interactie verminderd worden.
Gebrek aan gemeenschapsgevoel Zonder regelmatig contact en gezamenlijke activiteiten kan het gemeenschapsgevoel afnemen.
Verminderde samenwerking De samenwerking tussen bewoners kan verminderen doordat ze elkaar minder vaak ontmoeten en contact hebben.

“Gemeenschapsruimtes spelen een cruciale rol in het bieden van een plek waar bewoners veilig kunnen samenkomen, activiteiten kunnen organiseren en elkaar kunnen ondersteunen.”

Tijdens de huidige gezondheidscrisis is het cruciaal om gemeenschapsruimtes te blijven ondersteunen en ontwikkelen binnen duurzame wijken. Deze ruimtes vormen een veilige omgeving waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, ondersteunen en samenwerken, zelfs in tijden van beperkt contact. Door te blijven investeren in gemeenschapsruimtes kunnen we de sociale cohesie versterken en ervoor zorgen dat duurzame wijken blijven floreren, zelfs in uitdagende tijden.

Bronnen:

  • https://www.duurzamewijkcontracten.brussels/nl/info-west/lijst-van-lauraten-2020-2021/pagina/7448/#
  • https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebiedsopgaven/duurzame-steden-en-wijken/wijken-van-de-toekomst/duidelijkheid-over-krijgen-financiering-en-subsidies
  • https://www.nieuwamsterdam.nl/boek/?authortitle=anitra-nelson/alles-is-rel-met-elkaar–9789492610854

Subsidies voor duurzame wijken en gemeenschapsruimtes

Overheden en andere instanties erkennen het belang van duurzame wijken en gemeenschapsruimtes voor het bevorderen van de leefbaarheid en gemeenschapsvorming. Daarom worden er subsidies verstrekt om de ontwikkeling en het behoud van gemeenschapsruimtes te ondersteunen. In het Brussels gewest ontvangen de geselecteerde laureaten van de Duurzame Wijkcontracten subsidies voor de ontwikkeling van hun basisprogramma en de uitvoeringsfase. Deze subsidies stellen hen in staat om de gemeenschapsruimtes te verbeteren, activiteiten te organiseren en de sociale cohesie in de wijken te versterken.

De toekenning van subsidies voor duurzame wijken en gemeenschapsruimtes is een erkenning van het belang van deze initiatieven in het creëren van sterke en hechte gemeenschappen. Door financiële ondersteuning kunnen de laureaten van de Duurzame Wijkcontracten de nodige investeringen doen om de gemeenschapsruimtes aantrekkelijker en functioneler te maken. Zo kunnen ze bijvoorbeeld faciliteiten toevoegen zoals sportvelden, speeltuinen, buurtcentra en groene ruimtes. Daarnaast kunnen ze ook activiteiten organiseren die de sociale betrokkenheid en interactie tussen bewoners bevorderen.

De subsidies voor duurzame wijken en gemeenschapsruimtes dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en de kwaliteit van het leven in deze wijken. Ze stellen gemeentes, organisaties en bewoners in staat om duurzame initiatieven te realiseren die een positieve bijdrage leveren aan het welzijn en de gemeenschapsvorming van de bewoners.

Naast de subsidies vanuit de Duurzame Wijkcontracten zijn er ook andere bronnen van financiering beschikbaar voor duurzame wijken en gemeenschapsruimtes. Verschillende fondsen en stichtingen bieden subsidies aan voor duurzame projecten en initiatieven. Ook kunnen gemeentes en provincies subsidies verstrekken in het kader van hun beleid ter bevordering van duurzaamheid en leefbaarheid.

Door subsidies beschikbaar te stellen voor duurzame wijken en gemeenschapsruimtes wordt het belang van deze initiatieven onderstreept. Ze dragen bij aan het creëren van leefbare en sociale omgevingen waarin bewoners zich verbonden voelen met elkaar en met hun woonomgeving. Het is essentieel dat overheden blijven investeren in subsidies om duurzame wijken en gemeenschapsruimtes te bevorderen en zo de kwaliteit van leven voor alle bewoners te verbeteren.

Hoe de subsidies worden gebruikt:

Gemeenschapsruimtes Verbeteringen Activiteiten
Toevoegen van buurtcentra Aanleggen van groene ruimtes Organiseren van buurtactiviteiten
Creëren van ontmoetingsplekken Realiseren van speeltuinen Faciliteren van sportevenementen
Opzetten van buurttuinen Verbeteren van infrastructuur Organiseren van workshops

De subsidies bieden een belangrijke stimulans voor duurzame wijken en gemeenschapsruimtes. Ze stellen initiatiefnemers in staat om de infrastructuur en voorzieningen te verbeteren, waardoor bewoners kunnen profiteren van betere en aantrekkelijkere gemeenschapsruimtes. Daarnaast bevorderen de subsidies de oprichting van nieuwe gemeenschapsruimtes en het organiseren van diverse activiteiten die bijdragen aan de sociale cohesie en de leefbaarheid van de wijken.

Conclusie

Gemeenschapsruimtes spelen een essentiële rol in duurzame wijken voor het bevorderen van sociale cohesie, gemeenschapsvorming en het creëren van een hechte gemeenschap. In Nederland zijn er steeds meer ecologische woonwijken en ecodorpen waarbij duurzaamheid en gemeenschapsvorming belangrijke uitgangspunten zijn. Bewonersparticipatie is een belangrijk onderdeel bij het ontwikkelen en onderhouden van gemeenschapsruimtes. Subsidies en initiatieven zoals de Duurzame Wijkcontracten in het Brussels gewest dragen bij aan het creëren van duurzame wijken en het verbeteren van de leefbaarheid en sociale cohesie. Het is belangrijk om te blijven investeren in gemeenschapsruimtes om sterke en veerkrachtige gemeenschappen te creëren.