Een passiefhuis is een energiezuinige woning die is ontworpen volgens bepaalde principes om de energievraag te minimaliseren. Het is een duurzame manier van bouwen die zorgt voor comfortabel wonen en een lage CO2-uitstoot. Het gebruik van thermische isolatie, hoogwaardige kozijnen en glas, kierdichting en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning zijn enkele van de belangrijkste elementen van een passiefhuis.

Passiefhuizen, ook wel bekend als zonnewoningen, zijn compact ontworpen gebouwen die goed georiënteerd zijn en geen thermische bruggen hebben. Ze zijn kierdicht en hebben 3-laags glas en geïsoleerde kozijnen. Daarnaast hebben ze extra isolatie van de schil en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Al deze elementen zorgen ervoor dat een passiefhuis vrijwel geen verwarmingsbehoefte heeft. De warmtevraag van een passiefhuis bestaat voor de helft uit verwarming en de andere helft uit warm tapwater. De totale warmtevraag van een passiefhuis is maximaal 15 kWh per vierkante meter per jaar, terwijl dit bij niet-passieve woningen vaak een factor 2 tot 6 hoger ligt.

De passieve bouwwijze is gebaseerd op de natuurkunde en heeft als doel de energievraag te beperken en daardoor de CO2-uitstoot te verminderen. Een passiefhuis wordt berekend met het PassiefHuis PlanningsPakket (PHPP), wat het energieverbruik van het gebouw objectief weergeeft. Door het verlagen van de specifieke warmtevraag is een passiefhuis geschikt voor gasloze wijken en kan opgewekte zonne-energie worden gebruikt voor consumptief elektriciteitsverbruik. Passief bouwen is de beste keuze omdat het gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde principes en zorgt voor een lage energievraag en CO2-uitstoot.

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis, ook wel een zonnewoning genoemd, is een compact ontworpen gebouw dat goed georiënteerd is en geen thermische bruggen heeft. Het is kierdicht en heeft 3-laags glas en geïsoleerde kozijnen. Daarnaast heeft het extra isolatie van de schil en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Al deze elementen zorgen ervoor dat een passiefhuis vrijwel geen verwarmingsbehoefte heeft. De warmtevraag van een passiefhuis bestaat voor de helft uit verwarming en de andere helft uit warm tapwater. De totale warmtevraag van een passiefhuis is maximaal 15 kWh per vierkante meter per jaar, terwijl dit bij niet-passieve woningen vaak een factor 2 tot 6 hoger ligt.

Passiefhuis

Een passiefhuis, ook wel bekend als een zonnewoning, is een bouwconcept dat draait om energie-efficiëntie en duurzaamheid. Het is ontworpen om een minimale energievraag te hebben en het comfortniveau te verhogen. Het minimaliseert het energieverbruik door een combinatie van factoren, zoals thermische isolatie, hoogwaardige kozijnen en glas, kierdichting en een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Hierdoor is een passiefhuis in staat om bijna geen verwarming nodig te hebben, zelfs tijdens koude winters.

Een van de belangrijkste kenmerken van een passiefhuis is de afwezigheid van thermische bruggen. Thermische bruggen zijn gebieden in de bouwschil waar warmteverlies optreedt. Door thermische bruggen te vermijden, kan een passiefhuis het energieverlies tot een minimum beperken. Dit resulteert in een zeer laag energieverbruik en dus in lagere energiekosten voor de bewoners.

Daarnaast is een passiefhuis ook kierdicht. Dit betekent dat er geen ongewenste luchtlekken zijn die warmteverlies veroorzaken. Een goede kierdichting zorgt ervoor dat de warmte in het huis blijft en tocht wordt voorkomen. Dit draagt bij aan het creëren van een comfortabele en gezonde leefomgeving.

Om het energieverbruik verder te verminderen, hebben passiefhuizen extra isolatie van de schil. Dit betekent dat de muren, vloeren en daken van het huis zeer goed geïsoleerd zijn. Deze isolerende laag voorkomt dat warmte het huis verlaat, waardoor de energievraag nog verder wordt beperkt.

Tenslotte maakt een passiefhuis gebruik van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dit systeem zorgt ervoor dat er altijd verse lucht in het huis is, terwijl de warmte van de afgevoerde lucht wordt teruggewonnen en gebruikt om de verse lucht te verwarmen. Hierdoor blijft het binnenklimaat gezond en comfortabel, zonder dat er extra energie nodig is om de lucht te verwarmen.

Eigenschappen van een passiefhuis
Compact ontwerp
Goed georiënteerd
Geen thermische bruggen
Kierdicht
3-laags glas
Geïsoleerde kozijnen
Extra isolatie van de schil
Ventilatiesysteem met warmteterugwinning

Waarom is de passieve bouwwijze de beste keuze?

De passieve bouwwijze is gebaseerd op de natuurkunde en heeft als doel de energievraag te beperken en daardoor de CO2-uitstoot te verminderen. Het concept van passief bouwen draait om het minimaliseren van de Primaire Energie vraag, wat resulteert in energieneutrale gebouwen die weinig tot geen impact hebben op het milieu. Door gebruik te maken van geavanceerde bouwtechnieken en hoogwaardige isolatie kan de warmtevraag van een passiefhuis worden geminimaliseerd.

Een passiefhuis wordt berekend met behulp van het PassiefHuis PlanningsPakket (PHPP), een softwaretool die het energieverbruik van het gebouw objectief weergeeft. Hiermee kan de energie-efficiëntie van een passiefhuis nauwkeurig worden bepaald en geoptimaliseerd.

Passief bouwen is met name geschikt voor gasloze wijken, waarbij opgewekte zonne-energie kan worden ingezet voor het consumptief elektriciteitsverbruik. Het verminderen van de energievraag zorgt niet alleen voor een lage CO2-uitstoot, maar ook voor lagere energiekosten voor de bewoners.

Passief bouwen is de beste keuze voor wie duurzaam wil wonen zonder afbreuk te doen aan comfort. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes en biedt een bewezen methode om de energievraag te minimaliseren en de CO2-uitstoot te verminderen.

Onze aanpak

Onze aanpak is gericht op het stimuleren van passief bouwen. We stellen voor om in een zo vroeg mogelijk stadium, bijvoorbeeld het schetsontwerp, een PHPP berekening te maken om inzicht te krijgen in het werkelijke energieverbruik van de woning. We gebruiken hiervoor het programma DesignPH.

Daarnaast moeten architecten, aannemers en installateurs kennis opdoen over het passiefhuis principe en extra aandacht besteden aan de uitvoering. Bouwplaatscontroles en thermografische metingen worden ook uitgevoerd om de bouwkwaliteit te verhogen en te controleren op thermische bruggen en luchtdoorlaatbaarheid. Een passiefhuis kan worden gecertificeerd met het PassiefBouwenKeur.

Een overzicht van onze aanpak:

 • Maak een PHPP berekening in het schetsontwerp.
 • Gebruik het programma DesignPH voor inzicht in het energieverbruik.
 • Verhoog de kennis over het passiefhuis principe bij architecten, aannemers en installateurs.
 • Besteed extra aandacht aan de uitvoering van het passiefhuis.
 • Voer bouwplaatscontroles uit om de bouwkwaliteit te controleren.
 • Voer thermografische metingen uit om thermische bruggen en luchtdoorlaatbaarheid te controleren.
 • Certificeer het passiefhuis met het PassiefBouwenKeur.

Een voorbeeld van de PHPP berekening:

Bouwelement U-waarde (W/m²K) Oppervlakte (m²) Verliezen (W/K) Winsten (W/K)
Gevel 0,15 100 150 100
Dak 0,12 80 96 64
Vloer 0,10 60 60 40
Ramen 0,80 20 32 8
Totaal 338 212

DesignPH

Grondeigenaren stimuleren

Gemeenten kunnen grondeigenaren actief stimuleren om te kiezen voor passief bouwen. Dit kan worden bereikt door het bieden van goede randvoorwaarden en het subsidiëren van externe kosten. Door deze maatregelen kunnen de drempels voor passief bouwen worden verlaagd, waardoor meer mensen kunnen profiteren van de voordelen van energiezuinig wonen.

Een belangrijke manier waarop gemeenten dit kunnen doen, is door het beschikbaar stellen van bouwkavels die geschikt zijn voor passief bouwen. Deze bouwkavels moeten voldoen aan bepaalde eisen, zoals een goede oriëntatie op de zon, voldoende ruimte voor isolatie en de mogelijkheid voor het plaatsen van duurzame energie-installaties.

Daarnaast is het belangrijk om potentiële kopers van bouwkavels bewust te maken van de mogelijkheden en voordelen van passief bouwen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten organiseren waarin de principes van passief bouwen worden uitgelegd en waar kopers kennis kunnen maken met de verschillende keuzes die ze kunnen maken bij het ontwerpen en bouwen van een passiefhuis.

Een financiële stimulans is ook van groot belang. Gemeenten kunnen subsidies beschikbaar stellen voor de externe kosten die gepaard gaan met passief bouwen, zoals het laten maken van een energieprestatieberekening of het doen van een thermografische meting. Op deze manier kunnen kopers van bouwkavels worden ondersteund en gestimuleerd om te kiezen voor passief bouwen.

Over het algemeen wordt aanbevolen dat het budget voor deze stimuleringsmaatregelen ongeveer 4% van de koopsom van het bouwkavel bedraagt. Dit stelt gemeenten in staat om voldoende financiële ondersteuning te bieden aan kopers, zonder dat dit leidt tot buitensporige kosten voor de gemeente zelf.

Door grondeigenaren actief te stimuleren om te kiezen voor passief bouwen, kunnen gemeenten een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van energiezuinige woningen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Passief bouwen biedt niet alleen voordelen op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing, maar zorgt ook voor een comfortabel en gezond binnenklimaat. Daarnaast leidt passief bouwen op de lange termijn tot lagere energiekosten, waardoor het ook financieel aantrekkelijk is voor grondeigenaren.

Voorbeeldstimuleringsmaatregelen:

 • Subsidiëren van externe kosten zoals energieprestatieberekeningen en thermografische metingen
 • Organiseren van informatiebijeenkomsten over passief bouwen
 • Beschikbaar stellen van bouwkavels die geschikt zijn voor passief bouwen

Voorbeeldsubsidies:

 • Subsidie voor het laten maken van een energieprestatieberekening
 • Subsidie voor het doen van een thermografische meting

passief bouwen

Beginselen van passief bouwen

Passief bouwen is gebaseerd op vijf beginselen die allemaal gericht zijn op het verminderen van de energievraag en het creëren van een energiezuinige woning. Deze beginselen zijn essentieel voor het ontwerpen en bouwen van een passiefhuis.

Beperken van de energievraag

Om de energievraag te verminderen, worden er verschillende bouwkundige maatregelen genomen. Goede isolatie is een belangrijk aspect van passief bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van isolatiematerialen met een hoge isolatiewaarde. Daarnaast wordt er gelet op de zongerichte oriëntatie van de woning, om optimaal gebruik te maken van natuurlijke warmtebronnen zoals de zon. Thermische accumulatie in materialen zorgt ervoor dat warmte langer wordt vastgehouden en een compacte bouwvorm minimaliseert warmteverlies. Door deze maatregelen wordt de energievraag tot een minimum beperkt.

Gebruik van duurzame energiebronnen

Een ander principe van passief bouwen is het gebruik van duurzame energiebronnen. Hierbij worden technieken zoals warmtepompen, zonne-energie en warmte-koude opslag toegepast. Een warmtepomp maakt gebruik van natuurlijke warmte uit de omgeving om een woning te verwarmen. Zonne-energie wordt opgevangen door zonnepanelen en omgezet in elektriciteit of warmte. Warmte-koude opslag maakt gebruik van de bodem als energieopslag, waardoor er efficiënt gebruik wordt gemaakt van energie.

Efficiënt gebruik van eindige energiebronnen

Passief bouwen streeft naar een efficiënt gebruik van eindige energiebronnen. Dit wordt bereikt door het gebruik van HR-installaties en warmteterugwinningssystemen. HR-installaties zijn zeer efficiënt in het omzetten van energie naar warmte of elektriciteit. Warmteterugwinningssystemen zorgen ervoor dat de warmte die wordt geproduceerd, wordt teruggewonnen en opnieuw wordt gebruikt om een ruimte te verwarmen.

Door de toepassing van deze beginselen kan passief bouwen een significante bijdrage leveren aan het verminderen van de energievraag en het creëren van een duurzame woning met lage energiekosten.

Passief bouwen

Voorbeeld van een bouwkundige maatregelen tabel:

Bouwkundige maatregel Effect op energievraag
Goede isolatie Lage warmteverlies
Zongerichte oriëntatie Optimale benutting van zonne-energie
Thermische accumulatie in materialen Vasthouden van warmte
Compacte bouwvorm Minimaal warmteverlies

Warmtepomp past perfect bij een passiefhuis

Een passiefhuis is perfect geschikt voor een warmtepomp vanwege de lage energievraag. De kosten van een passiefhuis liggen iets hoger dan een normale woning, maar door de lage energiekosten kan dit worden gecompenseerd. Subsidieregelingen kunnen helpen bij het financieren van een passiefhuis en de aanschaf van een warmtepomp. Het is belangrijk om informatie in te winnen over de beschikbare subsidies en de mogelijkheden voor een hogere hypotheek. Een passiefhuis zorgt voor optimaal comfort en lage energiekosten.

Voordelen van een warmtepomp in een passiefhuis

Een warmtepomp is een duurzame en energiezuinige oplossing voor het verwarmen en koelen van een passiefhuis. Door gebruik te maken van natuurlijke energiebronnen, zoals de buitenlucht, grondwater of de omgevingstemperatuur, kan een warmtepomp efficiënt warmte genereren zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot aanzienlijk verminderd en draagt een warmtepomp bij aan een duurzame leefomgeving.

Een passiefhuis kenmerkt zich door een goed geïsoleerde en luchtdichte bouwschil, waardoor de warmtevraag minimaal is. Dit maakt het gebruik van een warmtepomp nog efficiënter, omdat deze minder energie nodig heeft om de gewenste temperatuur te bereiken. Bovendien kan een warmtepomp in een passiefhuis optimaal gebruik maken van de beschikbare zonne-energie, waardoor de warmtevraag verder wordt gereduceerd.

Kosten en subsidie

De kosten van een passiefhuis zijn over het algemeen iets hoger dan die van een traditionele woning. Dit komt voornamelijk door de extra investeringen in isolatie, ventilatie en kwaliteitsmaterialen. Echter, door de lage energiekosten en de mogelijke subsidie is een passiefhuis op de lange termijn financieel aantrekkelijk.

Subsidieregelingen kunnen helpen bij het financieren van een passiefhuis en het aanschaffen van een warmtepomp. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de beschikbare subsidies en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om een hogere hypotheek af te sluiten voor de bouw of aanschaf van een passiefhuis.

Voordelen van een warmtepomp in een passiefhuis Kosten en subsidie
Efficiënt verwarmen en koelen zonder fossiele brandstoffen De kosten van een passiefhuis liggen iets hoger dan een normale woning
Verlaging van de CO2-uitstoot Lage energiekosten op de lange termijn
Optimaal gebruik van zonne-energie Subsidieregelingen voor het financieren van een passiefhuis en warmtepomp

Gunstige oplossingen

Een passiefhuis biedt gunstige oplossingen voor zowel het milieu als de portemonnee. Hoewel sommige mensen denken dat een passiefhuis duurder is om te bouwen, is het eigenlijk mogelijk om een passiefhuis zonder meerkosten te realiseren. Bovendien brengt een passiefhuis tal van voordelen met zich mee, zoals een aanzienlijk lager energieverbruik en kostenbesparingen op de lange termijn.

Een van de belangrijkste voordelen van een passiefhuis is de goede gebouwschil, die ervoor zorgt dat er minder behoefte is aan verwarmings- en koelsystemen. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen op installatiekosten en onderhoudskosten. Bovendien draagt het verminderde energieverbruik van een passiefhuis bij aan het tegengaan van klimaatverandering en draagt het bij aan een duurzamere toekomst.

Het is belangrijk om de waarde van een passiefhuis niet alleen te beoordelen op basis van de initiële kosten, maar ook op basis van de prestaties op lange termijn en de bijdrage aan een duurzamere wereld. Hoewel een passiefhuis mogelijk iets duurder is om te bouwen, zijn de kostenbesparingen op energieverbruik op de lange termijn aanzienlijk. Dit betekent dat de investering in een passiefhuis zichzelf kan terugverdienen en uiteindelijk tot aanzienlijke kostenbesparingen kan leiden.

“Een passiefhuis biedt niet alleen financiële voordelen, maar ook comfortabel en gezond wonen. Het biedt optimale thermische isolatie, goede luchtdichtheid en voortdurende ventilatie, wat resulteert in een aangenaam binnenklimaat.”

kostenbesparingen

Een passiefhuis is een duurzame oplossing voor energie-efficiënt wonen en draagt bij aan een groenere toekomst. Naast de kostenbesparingen en milieuvriendelijkheid, biedt een passiefhuis ook comfortabel en gezond wonen. De investering in een passiefhuis is niet alleen een investering in de toekomst, maar ook in de kwaliteit van leven.

Conclusie

Een passiefhuis is de ideale manier om energie-efficiënt te ontwerpen en bouwen. Met hoge duurzaamheidsstandaarden biedt het een comfortabele leefomgeving met lage energiekosten. Door het toepassen van bouwkundige maatregelen, het gebruik van duurzame energiebronnen en een efficiënt gebruik van eindige energiebronnen kan een passiefhuis voldoen aan de principes van energieneutraliteit.

Grondeigenaren kunnen gestimuleerd worden om passief te bouwen door te zorgen voor goede randvoorwaarden en subsidies. Met een passiefhuis kunnen zij profiteren van vele voordelen, zoals lagere energierekeningen en een verminderde CO2-uitstoot. Bovendien draagt het bij aan een duurzame toekomst, waarin we streven naar meer energie-efficiëntie en lagere milieu-impact.

Kies voor een passiefhuis en geniet van de voordelen van energie-efficiëntie, duurzaamheid en comfortabel wonen. Bespaar op energiekosten en draag bij aan een beter milieu. Met een passiefhuis investeer je in de toekomst en creëer je een leefomgeving waarin comfortabel wonen samengaat met duurzaamheid. Ontdek de mogelijkheden van een passiefhuis en maak de stap naar een energie-efficiënte en klimaatvriendelijke leefomgeving.